Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация „Лазар Ивилинов Тодоров“, чрез уебстраницата https://lazartodorov.bg/, наричана по-долу за краткост „Платформата“, „нас“, „ние“ или „Фондацията” и Ползвателите ѝ, наричани по-долу „Бенефициенти“, „Дарители“, „Вие“, „Вас“ или „Инициатори“, във връзка с предоставяните от нас възможности за използване на Платформата за набиране на финансови средства за благотворителни кампании.

Моля прочетете внимателно условията за ползване на уебсайта на Платформата, защото те представляват договор между Вас и Платформата и Вие като страна се съгласявате с тях, използвайки я. Вие като дарител, получател на дарения или ползвател на Платформата под каквато и да е форма, се съгласявате с условията описани по-долу. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте Платформата.

1. Дефиниции

 • Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва Платформата. Потребителят може да бъде Дарител, Бенефициент на дарението или Инициатор на кампанията/каузата.
 • Дарител – всяко физическо или юридическо лице, което прави финансово дарение чрез Платформата. Дарителят може да дарява чрез платформата неограничен брой пъти и средства. Може да коментира и да споделя кампаниите.
 • Дарение – парично благо, което се предава на Бенефициента или Инициатора на кампанията, чрез Платформата.
 • Бенефицент на дарението – получател на дарението. Бенефициентът на дарението може да бъде физическо или юридическо лице. Ако бенефициентът е и инициатор на кампанията/каузата, той може да актуализира и спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания с вече набрана сума.
 • Инициатор на кампанията/каузата – физическо или юридическо лице, което стартира кампанията/кампаниите. Инициаторът може да стартира финансова кампания в Платформата. Инициаторът може да редактира, спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания с вече набрана сума. Одобрението от Бенефициента към Инициатора да стартира кампания за него е изцяло отговорност на Инициатора и Платформата не носи отговорност.
 • Кампания – създанен в Платформата проект или кауза, с цел събиране на финансово дарение.
 • Платформа – сайтът https://lazartodorov.bg/. Във връзка с него могат да се разработят и управляват мобилни приложения, Facebook-страницата, Instagram-страницата, LinkedIn-страница, Discord-сървър и Viber-група, които са видни на посочената уебстраница.

2. Информация за платформата

 • Фондация „Лазар Ивилинов Тодоров“ е ЮЛНЦ, определено за извършване на дейност в обществена полза, със следните данни: ЕИК 207542500, седалище и адрес на управление: гр. Шумен  , ул.“ Оборище “ 13 б
 • Платформата служи за събиране на средства от създадени финансови благотворителни кампании от Инициатори и Бенефициенти.
 • При създаване на кампании в Платформата, Инициаторите и Бенефициентите качват съдържание – тексове, снимки и видеоматериали, за чиято достоверност, собственост и авторство Фондацията не носи отговорност, както и по повод наличието или нарушаването на права на трети лица. Отговорността е изцяло на Инициаторите и Бенефициентите.

3. Условия за ползване на Платформата

 • Платформата може да се използва само от лица над 18 години, като при необходимост имаме право да поискаме от Вас документ, с който да докажете това.
 • В качеството си на Инициатор или Бенефициент, Вие можете да използвате Платформата само след регистрация. При регистрацията ще бъде необходимо да посочите Вашите имена, имейл адрес и телефон за връзка.
 • В качеството си на Дарител ще можете да използвате Платформата с или без регистрация – изцяло по Ваше желание, като единственото задължително за посочване са Вашите имена и имейл адрес. Всеки Дарител по време на дарение, въвеждайки имейл адреса си, се съгласява на него да получава:
 1. разписка за направеното дарение
 2. периодична информация по кампанията, за която е дарил и изрично е сложил отметка да получава новини, както и имейл бюлетин на платформата. Можете да се отпишете по всяко време.
 • За вход в Платформата на регистрирани потребители, ще трябва да въведете имейл и парола.
 • В случай, че Потребител публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата, последната си запазва правото да ограничи правата на този потребител или да спре достъпа му до Платформата.
 • Като ползвател на Платформата, Вие се задължавате да: я използвате по предназначението ѝ, в съответствие с действащото законодателство на Република България; да я използвате в съответствие с условията на избраната от Вас платежна система (StripePayPal; GooglePay; ApplePay и Условията на Алианц Банк България АД);
 • Платформата служи за връзка между Потребителите, като тя няма контрол и не отговаря за достоверността на съдържанието, което последните качват. В този смисъл тя (Платформата) няма да бъде участник при възникнали спорове между Потребители. Потребителите използват Платформата на своя отговорност и се съгласяват, че Платформата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на използването ѝ.
 • Платформата запазва правото си в случай на нужда (повреда, ъпдейт, поддръжка или др.), временно да преустанови частично или изцяло предоставянето на достъпа в нея. Платформата няма задължение да поддържа, променя или добавя специфични функционалности, изискани от потребител.
 • В случай, че Платформата не е достъпна в определен момент, поради някое от горепосочените събития, тя не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, както и за пропуснати ползи от Инициаторите или Бенефициентите.
 • Платформата запазва правото си по своя преценка да откаже достъп до използването ѝ от даден Потребител, без да е длъжна да пояснява причините за това.

4. Права и задължения на Платформата:

 • Платформата има право:
 • Да извършва проверка на Вас и данните, които сте декларирали като ползвател на Платформата, въз основа на приложимото законодателство;
 • Да ограничи правата или достъпа на Потребител, който публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата;
 • Да откаже временен или постоянен достъп до използването ѝ от даден Потребител, в случай че: 1. има съмнение за недобросъвестност или нарушение на настоящите условия; 2. Има опит Платформата да се използва за предлагане, продажба или разпространение не контролирани вещества (вкл. наркотици, тютюневи изделия, лекарства и др. под.), медицински изделия или продукти или услуги, които представляват риск за здравето; 3. Той използва обидни, заплашителни, нецензурни, насърчаващи омраза или порнографски елементи, сексуално ориентирани материали и др. под.; 4. Той промотира участие, насърчаване, подпомагане, улесняване, наставяне, ангажиране в дейности, които противоречат на законите на Република България, приложимите чужди законодателства и на добрите нрави.
 • Да премахва Кампании, чието съдържание е в противовес с морала и добрите нрави; което противоречи на закона; което е обидно или би накърнило достойнството на трето лице;
 • Платформата няма ангажимент относно данъчните аспекти и размера им, свързан с даренията от и на Ползвателите. Информираността по този въпрос е изцяло за сметка на Ползвателите. Отговорност на всеки отделен Ползвател е да провери дали и какви данъци са приложими за конкретния негов случай, след което да отчете и преведе начисления данък съгласно българското законодателство.
 • Платформата няма ангажимент да проверява наличието на авторски права на информацията, която публикуват Ползвателите. Отговорността за това е изцяло тяхна, респективно претенции от трети страни могат да бъдат насочвани единствено към създателя на съответната публикация. Платформата във всеки отделен случай на уведомяването ѝ ще вземе решение за необходимите мерки, които следва да предприеме по отношение даден Ползвател, за който се твърди, че е нарушил права на трети лица;
 • Инициаторите/Бенефициентите разбират и се съгласяват, че качвайки в Платформата информацията за каузата си, то всички материали по нея – текстове, снимки, видео и др. стават публични. В този смисъл тази информация би могла да бъде разпространявана от трети лица по всички възможни начини, с оглед популяризирането на кампанията;
 • Платформата не носи отговорност в случай на липса на достъп до нея и работа свързана с нея, поради независещи от нея причини и обстоятелства извън нейния контрол. Това са случаи на непреодолима сила, проблеми с Интернет, форсмажорни обстоятелства и др. под.;
 • Платформата не носи отговорност за интернет-свързаността на Потребителите и възможните проблеми, произлизайки от тази свързаност;
 • Платформата запазва правото си в случай на съмнение за злоупотреба/неистинност на публикувана кампания, по всяко време да затвори тази кампания, като върне набраните средства на Дарителите, съгласно Условията на Stripe и PayPal, или другите платежни системи, или да ги пренасочи към друга кампания при спазване следната процедура: 1. Доколкото в голяма част от случаите Платформата не разполага с данни за дарителите, в разумен срок от научаването за някое от горните обстоятелства узнатата информация се публикува като новина в съответната кампания; 2. Платформата изчаква срок от 5 (пет) дни, считано от датата на публикуване на информацията, за контакт от страна на Дарител с посочване от него на желанието му към коя кампания следва да се пренасочи дарението му; 3. В случай че в посочения 5-дневен срок не постъпят съобщения от Дарители, сумата се пренасочва към избрана от Платформата кампания. Платформата, в случай на връщане, изпраща обратно дарените средства към сметките на Дарителите със спадната транзакционна такса, съгласно Общите условия на Stripe и PayPal, или другите платежни системи.
 • Платформата се задължава:
 • Да оказва съдействие на Ползвателите за използването ѝ;
 • Да подпомага Бенефициентите/Инициаторите при създаването на кампании, като ги съветва относно съдържанието им. С цел по-ясно и разбираемо съдържание, Платформата може да Ви даде насоки за корекции.
 • в случай, че за дадена кампания бъде установена злоупотреба при изразходване на събраните от Дарителите средства, да уведоми последните, както и да подаде сигнал към съответните органи.
 • Да разплаща коректно събраните дарения към Бенефициентите/Инициаторите на всяка конкретна кампания. Платформата не носи отговорност, ако след разплащане от нейна страна, Бенефициентите/Инициаторите проявят некоректност или злоупотреба със средствата. В случай че се установи подобен акт, Платформата ще уведоми за това Дарителите, които са дали средства по конкретната кампания. Също така в тази хипотеза Пларформата има право да поиска от Бенефициентите/Инициаторите да възстановят платената им сума, както и да подаде сигнал към съответните органи.
 • Когато Инициатор/Бенефициент не потърси набраните средства по създадената от него кампания в срок от 30 дни, считано от постъпила сума, Платформата запазва правото си да ги пренасочи по кампания по нейн избор. Преди пренасочването на средствата Платформата ще се свърже по имейл (който е въведен при регистрацията) с Инициатора/Бенефициента, за да го подкани да използва средствата, и Платформата има право да ги пренасочи когато не получи отговор в срок от 5 дни, считано от момента на изпращането на имейла.
 • При смърт на Бенефициент Платформата следва да бъде уведомена от съответния Инициатор или преки роднини в случаите, когато инициатора е и бенефициент в срок от 24 часа, считано от настъпването на това събитие, като в тези случаи:
 1. Имате право да използвате останалите средства за заплащане на остатъчни задължение към клиниката, да заплатите разходи за погребение и транспорт на тленни останки. В случай на смърт средства по дарителска сметка не се изплащат.
 2. Инициатора или преките роднини на бенефициента в случаите, когато бенефициента е и инициатор на кампанията е длъжен да трансферира остатъчните средства в срок от 30 дни от смъртта по кампании в платформата.  В случай на желание средствата да бъдат пренасочени към кампания, която не се намира на Платформата, то съответният получател следва да създаде такава кампания на Платформата, за да е възможно такова пренасочване. Платформата не извършва пренасочване на средства към кампании, намиращи се извън страницата на Платформата.
 3. В случай, че платформата не е била уведомена в 24-часовия срок за смъртта на бенефициента и узнае за събитието от друг източник, то платформата си запазва правото да насочи средствата по своя преценка по други кампании без да търси Инициатора или близките.
 • Ангажимент на Платформата е при страртиране на кампания от Инициатор/Бенефициент, да разглежда приложените документи и текстове и при съмнение в достоверността им да отказва публикуване на кампанията.

5. Права и задължения на Дарителите

 • За всяко направено дарение в Платформата, Дарителят получава на e-mail адреса си, който е посочил разписка за плащането, както и възможност за изискване на Сертификат за направеното дарение. Платформата прави автоматична валидация за това дали имейла, въведен при дарението е съществуващ и реален. Тази проверка зависи от сървъра на имейл услугата, която използвате. Платформата не носи отговорност, ако ѝ бъде подадена информация, че този имейл не съществува и съответно не получите разписката си. Имате право да я изискате от нас на официалният ни имейл.
 • Дарителите имат право да направят дарение официално или анонимно. При официалното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания, ще бъдат изписани имената му, както и текст, в случай че дарителя иска да остави такъв. При анонимното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания ще излиза съответно надпис „Анонимен дарител“.
 • Анонимността не се прилага спрямо Платформата, тъй като тя (Платформата) следва винаги да може да установи произхода на всяко дарение. При проверка от държавни институции, Платформата ще трябва да може да предостави достъп до списък с дарителите по съответна кампания. Във всички останали случаи анонимността е гарантирана.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че дадена кампания не се осъществи поради основателни причини (напр. смърт), средствата които са събрани по нея ще бъдат разпределени по други кампании в Платформата, посочени от Инициатора/Бенефициента или ако има обективна невъзможност за това (кампания без Инициатор, само с Бенефициент, и в случай на смърт на самия Бенефицинет) – по кампания по преценка на Платформата. В тези случаи дарените суми не се връщат на Дарителите.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че Инициатор/Бенефициент не потърси набраните средства по създадената от него кампания или при смърт на Бенефициент, Платформата запазва правото си да ги пренасочи по кампания по нейн избор. Преди пренасочването на средствата Платформата ще се свърже по имейл (който е въведен при регистрацията) с Инициатора/Бенефициента, за да го подкани да използва средствата, и има право да ги пренасочи когато не получи отговор в срок от 5 дни, считано от момента на изпращането на имейла, когато се касае за постъпила сума, а когато се касае за събитие на смърт по реда на предходния раздел на тези Общи условия.
 • Във всеки случай на дарение за дадена кампания, Дарителят може да изиска най-късно до 30 календарни дни, считано от момента на нареждане на сумата, дарението си обратно. Последното правило не важи в изрично описаните в тези Общи условия случаи, включително и когато сумата е била прехвърлена към друга кампания, различна от тази, за която е била предназначена.  Не важи и в случаите, когато плащането на дарението и искането за връщане или за каквато и да е корекция по дарението, са в две различни  календарни години.

6. Управление на кампании

 • Създаването на кампании в Платформата е напълно безплатно за Инициаторите/Бенефициентите.
 • За да създадете кампания, следва да се регистрирате в Платформата.
 • Регистрацията е възможна единствено при запознаване и спазване на настоящите Общи условия. Потребител, несъгласен с настоящите Общи условия, може да се откаже от процеса по регистрация, във връзка с което няма да може да използва Платформата като Инициатор/Бенефициент. С регистрирането си Потребителите потвърждават, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да ги спазват.
 • За стартиране на кампания Платформата изисква да качите пълна информация за казуса и бенефициента на даренията. Тази информация трябва да е пълна, точна, незаблуждаваща и недвусмислена. При изискване на допълнителни документи от Платформата сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента/Инициатора. Кампанията трябва да е ясна – трябва да са описани всички нужни придружаващи документи, за да става ясно на дарителите и потребителите. Трябва да е назована точна целева сума, която да бъде доказана с подходящ документ – оферта или друго подобно, в зависимост от случая. При липса на възможност за доказване на целевата сума с документ (например при етапни или променливи лечения, каквито са онкологичните заболявания), то Инициатора/Бенефициента е длъжен да даде пояснение за това. Официалният начин за комуникация между Екипа на Платформата и Инициатора/Бенефициента е въведения при регистрация имейл адрес.
 • Всяка създадена кампания ще бъде разгледана от екипа на Платформата и при нужда ще бъдат изисквани още документи, текстова част или друг вид пояснения, преди публикуването ѝ.
 • Като Инициатор/Бенефициент, Вие сте длъжни да информирате Платформата и Дарителите своевременно за настъпили нови обстоятелства, свързани с кампанията, която сте създали, чрез секция „Новини“ в Администраторския панел.
 • По отношение стартирана кампания, Вие ще имате право да добавяте и променяте информацията в случай на технически грешки или по Ваше усмотрение, като всяка добавка подлежи на нов преглед от Платформата. Нововъведената или коригирана информация трябва да е пълна, точна, незаблуждаваща и недвусмислена. При изискване на допълнителни документи от Платформата сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента/Инициатора.

7. Отчетност

 • Като Инициатор/Бенефициент, Вие сте длъжни да предоставяте точен отчет за изразходваните средства чрез секция „Новини“.
 • Инициаторът/Бенефициентът се задължава да представи отчет на Фондацията и опис на направените разходи с получените дарения, в срок от 1 /един/ месец след изплащане на събраната сума, включително платежни нареждания, фактури с касови плащания, документи за транспортни разходи, куриерски услуги, свързани с изпълнението на кампанията и др. Те трябва да бъдат качени в секция „Новини“ чрез администраторския панел.
 • Отчетът е допустимо да бъде под формата на обяснение за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход и други по преценка – снимки, видео, медийни публикации. Нужната информация се качва в секция „Новини“.
 • За максимална сигурност, че средствата на Дарителите ще се изразходят по предназначение, всички дарения постъпват в банковата сметка на Фондацията. Тя от своя страна има ангажимента да разплати съответните суми по кампании на Бенефициентите/Инициаторите, след приспадане на банковите и транзакционни такси.
 • Платформата гарантира прозрачност и отчетност на провежданите кампании, като всички отчети ще бъдат публикувани в сайта https://lazartodorov.bg/ в секция „Новини“ от самите Потребители. При неспазване на това условие, отговорност носи Инициатора/Бенефициента.

8. Разплащане и такси

 • Платформата използва следните методи за разплащане: дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay, Revolut или по IBAN.
 • Платформата не задържа никакви задължителни такси или задължителен процент от постъпилите дарения през системата в нейна полза, чрез направените дарения с дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay; Revolut. Всеки от дарителите преценява дали и какво да остави в полза на Платформата. Този акт не е задължителен и всеки дарител може да напише 0% (нула процента) от дарените средства, или нула лева. В този случай дарените средства ще бъдат платени на бенефициента изцяло. Единствените такси, които се заплащат от дарените средства за бенефициента са такси към Stripe (виртуалния ПОС терминал). Те са според условията на платформата Stripe.
 • При плащания с Paypal таксите са съгласно условията за ползване на PayPal и на Банка Алианц.
 • В случай, че Дарителите искат да оставят сума за Платформата, то тя може да бъде процент от направеното по кампания дарение или конкретна стойност, посочена от Дарителя, използвайки слайдера в ПОС-терминала или бутона „Въведете точна сума“.
 • За дарения, които са пуснати извън автоматичните системи на платформата (дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay, Revolut) – по IBAN на Фондацията, се удържа 5% за обработка на постъпилите дарения и отчитането им в платформата. Всички дарения ще бъдат отбелязани в платформата като анонимни и минали по банков път.
 • Инициаторите/Бенефициентите могат да усвояват на части събраната сума по кампанията им, като за целта заявяват желаната от тях сума с изчерпателно обяснение и приложен документ (напр. фактура) за какво ще бъде изразходена. Платформата запазва правото си да потвърди, откаже или одобри частично разхода.
 • В случай, че целта на кампанията не бъде постигната или събраната сума надхвърли предварително посочената целева сума, събраните средства ще бъдат разпределни в посочени от Инициатора/Бенефициента кампании, които са част от платформата.
 • При изплащане на набрана сума по кампания, транзакционната такса е за сметка на Инициатора/Бенефициента и се приспада от общата сума по кампанията.
 • С оглед гарантиране на яснота и прозрачност, при плащане по фактура, тя ще се вижда в секция Новини.
 • За дарения на стойност над 30 000 лева Фондацията изисква допълнителни документи според Вътрешните ѝ правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
 • Фондацията НЕ разпределя печалба и всички дарения, които постъпват в полза на платформата се използват за реинвестиции, за да можем да се развива и подобрява. Благодарение на тези средства може да се поддържа и по-голям екип, който да бъде във Ваша помощ на всяка стъпка.
 • Изплащането на набраните финансови средства в Платформата става в рамките на 72 часа след пусната заявка в Администраторския панел и може да се осъществи по няколко начина:

За кампании от категория „Лечение, медицинина и рехабилитация“:

 • по дарителска сметка на Бенефициента – след предоставяне на договор за откриване на дарителска сметка;
 • по проформа фактура към трета страна, където ясно е описано какво се заплаща. Вие се съгласявате, че могат да бъдат заплатени следните видове разходи: лечение и рехабилитация, изследвания и лекарства, транспорт, хотел, преводачески услуги.
 • Условия за изплащане на разходи по лична сметка:

– тези разходи не е можело да бъдат заплатени по предварително издадена проформа фактура към трета страна (лечението и изследванията Ви в болницата са разход, който може да бъде заплатен по проформа!) и вече сте ги заплатили.

– тези разходи са генерирани след като вече сте имали одобрена кампания в платформата. Разходи направени преди стартирана кампания не подлежат на заплащане.

– разходи, които не е можело да бъдат предварително заплатени по проформа са: хранителни продукти и вода (без алкохол, цигари, напитки различни от вода и десерти!), хотел/квартира, пътни разходи за транспортинране от местоживеенето на бенефициента до града, в който ще се провежда лечението (гориво, автобус, самолетен билет), визи, лекарства, протези, ортези, болнично оборудване.

– Разходи по лична сметка се изплащат единствено за Бенефициента и един придружител.

– Разходи по лична сметка се възстановяват само и единствено по сметка на Инициатора на кампанията или на Бенефициента. В случай, че инициатора/бенефициента на кампанията изиска средства по сметка, която не е съгласно предходното изречение, то той носи пълната отговорност за това.

За кампании от всички останали категории – по сметка предоставена от Инициатора/Бенефициента.

9. Общи разпоредби

 • С използването на Платформата, Ползвателите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия и съдържанието им в цялост. Регистрация в Платформата е невъзможна без ползвателите да се запознаят и спазват настоящите Общи условия.
 • Платформата запазва правото си да променя настоящите Общи условия по всяко време и неограничен брой пъти, с което Ползвателите се съгласяват.При несъгласие с променените общи условия, ползвателите имат 15 дни срок от публикуването на актуалните Общи условия на Платформата, да се възползват от условията на предходната версия. За действащи се приемат последно публикуваните такива.
 • Ангажимент на Ползвателите е да се информират и да следят за промени в Общите условия. В случай на несъгласие с новите Общи условия, Ползвателите могат по всяко време да преустановят използването на Платформата и да изискат заличаване на регистрацията си.
 • Нищожността на някоя точка от настоящите Общи условия не води до нищожност на друга точка или на Общите условия, като цяло.
 • За всички въпроси и казуси, неспоменати в настоящите Общи условия, следва да се прилага приложимото българско действащо законодателство.
 • При възникнали спорове, по които е невъзможно да се намери консенсус между засегнатите страни в духа на добрия тон, ще се приложи българско действащо законодателство и спорът ще бъде отнесен в компетентния съд.
 • Платформата ще има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Ползватели, Бенефициери или трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия, нерегламентирано ползване на Платформата и/или злоупотреби с Кампании и нецелево разходване на дарените по тях парични средства, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени във връзка със защита на права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на тези Общи условия действия от страна на Ползватели.

10. Общи условия за ползване на форума LazarTodorov.bg.BG/forum

Доставчиците („ние“, „нас“, „нашите“) на услугата, предоставяна от този уеб сайт („Услуга“), не носят отговорност за каквото и да е генерирано от потребителите съдържание и акаунти („Съдържание“). Изпратеното съдържание изразява само възгледите на своя автор.

Вие се съгласявате да не използвате Услугата за изпращане или свързване към каквото и да е Съдържание, което е клеветническо, обидно, насаждащо омраза, заплаха, спам или подобно на спам, има вероятност да обиди, съдържа съдържание за пълнолетни или неприемливо, съдържа лична информация на други, рискува нарушаване на авторски права, насърчава незаконна дейност или по друг начин нарушава закони.

Цялото съдържание, което изпращате или качвате, може да бъде прегледано от служители. Цялото съдържание, което изпратите или качите, може да бъде изпратено до услуги за проверка на трети страни (включително, но не само, услуги за предотвратяване на спам). Не изпращайте съдържание, което смятате за лично или поверително.

Ние си запазваме правата да премахваме или променяме всяко Съдържание, изпратено по каквато и да е причина, без обяснение. Исканията за премахване или модифициране на Съдържанието ще бъдат предприети само по наша преценка. Ние си запазваме правото да предприемем действия срещу всеки акаунт в Услугата по всяко време.

Вие ни предоставяте неизключителен, постоянен, неотменим, неограничен лиценз за използване, публикуване или повторно публикуване на вашето Съдържание във връзка с Услугата. Вие запазвате авторските права върху Съдържанието.

Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не се регистрирайте и не използвайте тази услуга. Ако искате да закриете акаунта си, моля свържете се с нас.

11. Общи условия за „Фонд за лечение на деца в чужбина“

Фондът представлява финансово дарение на месечна или седмична база, направено с карта или paypal. Чрез Вашето абониране за Фонда вие позволявате на платформата на седмична или месечна база да тегли дарената от вас сума.

По време на дарението вие избирате сума за Фонда и сума за платформата. От сумата за Фонда се приспада транзакционната такса на stripe или paypal.

На имейла, който сте въвели по време на дарението вие получавате вашата парола за вход в платформата. Потребителското ви име е имейла, който сте въвели. Чрез потребителския си профил вие можете да управлявате абонамента си, можете да го променяте или спирате по всяко време.

На имейла, който сте въвели при абонамента веднъж в месеца на първо число ще получавате отчет по кои кампании са преведени средствата от фонда. Платформата прави автоматична валидация за това дали имейла, въведен при дарението е съществуващ и реален. Тази проверка зависи от сървъра на имейл услугата, която използвате. Платформата не носи отговорност, ако ѝ бъде подадена информация, че този имейл не съществува и съответно не получите разписката си. Имате право да я изискате от нас на официалния ни имейл.

Прaвилата за изплащане на средствата от фонда са: бенефициентът да е доказал с медицинска документация онкологичното заболяване от което страда и да има стартирана кампания в платформата, за да бъде подкрепен. Лицето трябва да не е навършило 18 години към момента на изплащане на средствата. Средствата се изплащат по ред на кандидтстването и след представени доказателства, че няма налични средства към момента.

Средствата от фонда могат да се ползват само за лечение, превеждат се директно към болничните заведения и не могат да се ползват за съпътстващи лечението разходи