За лица, които набират средства за изяви в България и чужбина
 • Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на изявата и данни за контакт с кандидата (или на родителите за лица под 18 години) – телефон, адрес за кореспонденция.
 • Копие на лична карта (Акт за раждане за лица под 14 години)
 • Договор за открита дарителска сметка с вписано предназначение на сметката
 • Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на кандидатстване
 • Писмено становище от трима, свързани с каузата лица – учители, преподаватели във ВУЗ, ръководители на оркестри, хорове, отбори, състави и други форми за групово участие;
 • Предишни постижения – копия, снимки, линкове към публикации;
 • Покана (ако е приложимо);
 • Одобрение за участие (ако е приложимо);
 • Конкретна необходима сума и документи, удостоверяващи това – оферта от фирма, оферта от пътническа агенция, справка за цени, друго;
 • Снимка, подходяща за публикуване на сайта.

Забележка:
Всички документи трябва да бъдат предоставени в офиса на Фондация „Лазар
Ивилинов Тодоров“ на адрес:
ул. „Мизия“ 13, офиси 5 и 6, Шумен 9700, България
За допълнителна информация: 0879009644

За лица, които набират средства за лечение в България или чужбина

Лица, сключили договор за ДМС Единен дарителски номер в България, не предоставят документи!

ЕТО и документите:

1. Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на случая и данни за контакт;

2. Копие от лична карта (Копие от акт за раждане и копие на лична карта на родител/настойник за деца до 18 г.)

3. При кандидатстване за лечение в чужбина: Решение на НЗОК по подадено от вас заявление за финансиране на медицински и други услуги. Моля, проверете първо дали може да получите финансиране от НЗОК преди да започвате дарителска кампания!

Информация за процедурата в НЗОК за заплащане на лечение в ЕС и в страни извън ЕС: https://www.nhif.bg/page/1777

За издаване на формуляр за планирано лечение в страни от ЕС:

4. Договор за открита дарителска сметка. Задължително в договора трябва да е посочено, че сметката е за лечение и да включва точка със следния или същия по смисъл текст: „Клиентът има право да се разпорежда със средствата само безкасово и целево. Усвояването на парични средства може да се извърши само след представяне на: а) документ, издаден от лечебното заведение, в което ще се проведе лечението, с който лечебното заведение поема ангажимент да приеме Клиента на лечение и се посочва размерът на разноските за лечение и престой; б) преводно нареждане за заплащане на лечението и/или престоя в лечебното заведение; в) преводно нареждане за заплащане на транспортни разходи, свързани с лечението на Клиента.

5. Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на кандидатстване;

6. Актуална епикриза от последните 6 месеца, данни за контакт с медицинските лица, които са я изготвили, ТЕЛК (ако има такъв), както и контакти с лекари, които в момента отговарят за лечението на кандидатстващия;

7. При кандидатстване за набиране на средства за лечение, което не е вписано и препоръчано в епикризата – писмено становище от лекар с адекватна специалност за необходимостта и ползата от лечението;

8. Оферта от клиника, оферта от пътническа агенция, проформа фактура за медицински изделия или лекарства; други документи, които удостоверяват точната търсена сума.

Забележка:
Всички документи трябва да бъдат предоставени в офиса на Фондация „Лазар
Ивилинов Тодоров“ на адрес:
ул. „Мизия“ 13, офиси 5 и 6, Шумен 9700, България
За допълнителна информация: 0879009644

Задължителни документи за одобряването на получатели на дарения

Одобряването на Получателя на даренията става на базата на представени от него/нея документи. Документите са основа за подписването на договор между Получателя на даренията, набрани чрез „Платформата“, и Фондацията, която я управлява. Така гарантираме на дарителите, че с даренията им няма да бъде злоупотребено.

Администраторите на Платформата ще се свържат с получателя, за да поискат тези документи.

Допълнителни документи, в зависимост от кампанията, като например:
 • Лиценз за извършване на социални услуги за деца или възрастни
 • Други документи, в случаите когато за дейността си Получателят
 • подлежи на лицензиране, разрешаване или регистриране по ред, определен със закон,
 • Примерни оферти за закупуване на материали, извършване на услуги при каузи за закупуване на оборудване, апарати, големи вещи.
 • Ако се предвижда строеж:
  – Договор за учредяване на правото на строеж
  – Разрешение за строеж от общината
  – Количествено-стойностна сметка
  – Архитектурен макет
 • Други документи, от които Фондацията има нужда, за да удостовери надеждността на получателя и на каузата.