Предоставя комплекс от социални услуги за деца и пълнолетни лица без и с увреждания и лица в неравностойно положение, попаднали в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация; техните семейства и близки.

В ЦСУ се предлагат следните социални услуги:
 • Общностна работа
 • Социално консултиране;
 • Посредничество;
 • Образователна подкрепа;
 • Логопедична работа;
 • Психологична работа;
 • Социална работа с деца и възрастни хора;
 • Социална работа с деца и пълнолетни лица с увреждания;
 • Социална работа със семейства с деца в риск;
 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране
 • и неглижиране;
 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства /превенция на отклоняващо се поведение/;
Дейности:
 • Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество.
 • Предоставяне информация и консултации по проблеми и теми на уязвими групи, семейства в риск (непълни семейства, многодетни родители, семейства с хора с увреждания, пълнолетни лица с
  увреждания, лица в кризисна ситуация и др.);
 • Подкрепа и превенция на отпадане от образователната система, насърчаване за продължаване на образованието. Мотивиране на младежи, прекъснали образованието си, да се върнат в училище или да започнат професионални курсове;
 • Подкрепа и консултиране на деца, младежи и лица, живеещи в социална изолация, с цел подобряване на уменията им за включване в социалния живот;
 • Превантивна работа с деца, застрашени да изпаднат на улицата и техните семейства чрез мобилна работа и социално подпомагане – организиране на кампании за дарения от дрехи, хранителни продукти и др., доброволчески кампании;
 • Съвместна работа с други НПО, държавна и местна власт, специалисти лекари, учители, юристи, журналисти, доброволци от страната и чужбина за подобряване благосъстоянието на уязвими групи;
 • Участие в кампании за защита правата на хората в риск. Пряка работа с хора в риск по отношение на интеграцията и социализацията им в обществото.
 • Работа на терен в райони на града с рискови групи;
 • Прилагане на иновативни методи за подкрепа и обучение на рискови общности – организиране на училища за родители, консултации на терен, фамилни конференции, съдействие пред институции, въвличане на граждани в подкрепата
 • Работа със семействата за повишаване на родителски капацитет и подобряване на грижите за децата.
 • Превенция на насилието над деца /физическо, емоционално, пренебрегване и сексуално/;
 • Запознаване с основни нормативни документи, свързани с човешки, социални, граждански, трудови и други права, ролите на институциите, процедури за защита;
 • Организиране на срещи с представители на институции за представяне на работата им пред потребителите и търсене на подкрепа;