Във връзка с разкриването на свой „Център за социални услуги“, Фондация Лазар Тодоров“ набира специалисти по програмата „Младежка заетост +“ към Агенцията по заетостта. Кандидатите трябва да бъдат до 29 годишна възраст, включително и да бъдат регистрирани в Бюрото по труда. Ако вече сте регистрирани като безработни и отговаряте на посочените изисквания, можете да се свържете с вашия консултант по трудова заетост и да изискате насочващо писмо. Ако нямате регистрация за безработица, можете да се свържете с нас за повече информация на телефон: 0879009644 и наш консултант ще отговори на вашите въпроси.
Отговарящите на изискванията и одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Длъжности и изисквания:
„Логопед“ – 1 лице на 8 часов работен ден
I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на
длъжността:

 1. Образование: Висше
   Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
   Професионално направление – специалност „Логопедия” 
 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
 3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.
  II. Кратко описание на длъжността: Осъществява превенция на комуникативни
  нарушения, оценка, диагностика, консултиране и терапия. Провежда корекционно-
  възпитателната работа с деца, както и дейности за развитие на обща и фина моторика, като работи индивидуално и групово с тях.
  „Психолог“ – 1 лице 8 часов работен ден
  I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на
  длъжността:
 4. Образование: Висше
   Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
   Професионално направление – специалност „Психология” 
 5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
 6. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.
  II. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното
  личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и
  групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо
  състояние и развиване на личностните им умения.
  Социален работник – 1 лице 8 часов работен ден
  I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на
  длъжността:
 7. Образование: Висше
   Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
   Професионално направление – в сферата на социалните дейности
 8. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
 9. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.
  II. Кратко описание на длъжността: Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие,
  регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на
  документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и
  семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и
  поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и
  поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.
  Медицинска сестра за социални дейности – 1 лице 8 часов работен ден
  I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на
  длъжността:
 10. Образование: Специалист – медицинска сестра; бакалавър
 11. Умения за работа с компютър, умения за работа в екип. Да има способността да
  проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън
  Центъра.
  II. Кратко описание на длъжността: Разработва индивидуални планове за медицински
  грижи. Води социални случаи и предоставя дневни грижи. Оказва съдействие и
  посредничество за специализирана медицинска помощ и при избор на личен лекар.
  Провежда здравно обучение и консултации в достъпни за потребителите форма.
  Провежда обучения за екипа за първа медицинска помощ. Води необходимата
  документация и отчетност. Участва в обсъждането и планирането на дейности и
  мероприятия в Центъра.
  Шофьор на лек автомобил до 9 места – 1 лице 8 часов работен ден
  I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на
  длъжността:
 12. Образование: Средно образование. Професионален опит – минимум 2 години.
  II. Кратко описание на длъжността: Осъществява превози на служители и потребители
  на Центъра. Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното
  превозно средство, като проверява изправността на системите му. При възникнал
  технически проблем своевременно информира ръководителя на Центъра. Грижи се за
  поддържане чистотата в/на автомобила. Ежедневно получава пътен лист и разписание
  за маршрута. Описва в пътния лист данните за извършените курсове. Отчита се
  ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други
  консумативи за автомобила. Спазва уговореното работното време съобразно изготвения график.